Pon - Pia 09:00 - 17:00

Sob - Ned Zatvorené

Zásady ochrany osobných údajov

NAJZÁHRADNÉ DOMČEKY

PREAMBULA

Ochrana súkromia fyzických osôb, ochrana osobnosti a ochrana osobných údajov predstavujú imanentnú súčasť ľudských práv jednotlivcov, ktorým prevádzkovateľ venuje náležitú pozornosť a dbá na bezpečnosť ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými právnymi predpismi.

Zásady o ochrane osobných údajov nadväzujú na Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú uvedené tu (odkaz na obchodné podmienky). 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov si prevádzkovateľ pre Vás ako fyzickú osobu, ktorej spracúva osobné údaje (ďalej len „dotknutá osoba“) prevádzkovateľ pripravil informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 Nariadenia.

 1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

PREVÁDZKOVATEĽOM je:

Obchodný názov: ZD Corporation s.r.o.

Sídlo: SNP 16/12, Limbach 900 91, Slovenská republika

IČO: 53 008 316

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 149555/B

(ďalej len „ZD“ alebo „prevádzkovateľ“)

ZD ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov tieto osobné údaje získava, zhromažďuje a inak spracúva, pričom nesie zodpovednosť za správnosť a zákonnosť takéhoto spracúvania.

Voči prevádzkovateľovi si môžete ako dotknutá osoba uplatniť práva, ktoré sú nižšie uvedené.

ZODPOVEDNÁ/KONTAKTNÁ OSOBA

Kontaktná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Kontaktnú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

SNP 16/12

Limbach 900 91

Slovenská republika

V prípade písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, na obálku uveďte text „GDPR – kontaktná osoba“.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Za osobný údaj sa považujú akékoľvek informácie týkajúce sa konkrétnej fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto informácií identifikovať. Fyzická osoba z pohľadu Nariadenia sa označuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

Za bežné osobné údaje sa považujú napr. titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, číslo účtu, a iné.

Nariadenie rozširuje osobné údaje o nasledovnú kategóriu osobných údajov napr. identifikačné číslo, lokalizačné údaje, on-line identifikátor,  a iné.

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých Vám vie zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na to určených bezpečnostných a chránených zariadeniach, či už v digitálnej alebo fyzickej podobe. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup výslovne poverené a poučené osoby.

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmkoľvek inými neprístupnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právny základ bude zmluva: Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právny základ bude zákon: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právny základ je oprávnený záujem, účelom je stanovené o aký oprávnený záujem ide.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú nasledovné:

 • Identifikačné a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa na doručovanie, dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

Vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej Kúpnej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate za účelom objednania tovaru alebo iného zmluvného (obchodného) vzťahu.

 • Transakčné údaje: hodnotu objednávky, údaje o prijatých a odoslaných platbách.
 • Údaje z komunikácie a interakcie: medzi tieto údaje patria napr. údaje z používania webovej aplikácie, či obchodnej komunikácií, ako aj údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest.
 • Údaje o objednávke: dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare, poskytnutie zľavy a pod.
 1. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto Osobné údaje potrebuje na poskytnutie požadovanej služby.

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na nasledovné účely, ktoré sú nižšie uvedené v tabuľke:

Účel spracovania osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČL. 13 NARIADENIA

P.č.

ÚČEL SPRACÚVANIA

PRÁVNY ZÁKLAD

SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

LEHOTA NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

KATEGÓRIA PRÍJEMCOV

1.

PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ CEZ E-SHOP

 • spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov

Oprávnený záujem: Spoločnosť má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje za účelom objednania tovaru z e-shopu. Spracúvanie osobných údajov za týmto účelom je nevyhnutné a prospešné pre obe strany, a dotknutá osoba zároveň očakáva takéto spracúvanie. 

 • fyzické osoby – kupujúci
 • právnické osoby – kupujúci
 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
 • súd,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • exekútori, advokáti,
 • banky a platobné inštitúcie,
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, vymáhanie pohľadávok, IT podpora, externí audítori, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

2.

ÚČTOVNÁ AGENDA

 • spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich
  • zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a
  • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
  • iné právne predpisy súvisiace s týmto účelom.
 • Zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov prevádzkovateľa,
 • Zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov obchodného partnera,
 • iné spolupracujúce osoby a ďalšie subjekty, ktoré sú súčasťou účtovných dokladov
 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
 • Finančná správa SR,
 • Daňový úrad,
 • Sociálna poisťovňa,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • súd,
 • exekútori, advokáti,
 • banky a platobné inštitúcie,
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, vymáhanie pohľadávok, IT podpora, externí audítori, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

3.

ZRIADENIE A VEDENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

(Pozn. vytvorenie objednávky)

 • spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • registrované osoby
 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
 • 3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú, ak si tovar neobjedná
 • lehota uplynie podľa toho ktorá zo situácii nastane skôr
 • súd,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • exekútori, advokáti,
 • banky a platobné inštitúcie,
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, vymáhanie pohľadávok, IT podpora, externí audítori, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

4.

PRÁVNA AGENDA

(Pozn. riešenie sporovej a nesporovej agendy prevádzkovateľa, napr. súdne spory, alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, exekúcie, vymáhanie pohľadávok, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie a pod.)

 • spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich:
  • zo zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
  •  zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní,
  • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
  • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,
  •  zákon č. 391/2018 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  •  zákon č. 74/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
  •  zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • iné právne predpisy súvisiace s týmto účelom.
 • účastníci sporových a nesporových konaní,
 • dlžník resp. úpadca v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní,
 • povinný v exekučnom konaní,
 • svedkovia,
 • poškodený v trestnom konaní,
 • zamestnanci a zamestnanci obchodných partnerov
 • 10 rokov po právoplatnom skončení príslušného konania
 • súd,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • Slovenská obchodná inšpekcia,
 • advokát,
 • exekútor a
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, vymáhanie pohľadávok, IT podpora, externí audítori, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

5.

SPRÁVA POŠTY, ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY a REGISTRATÚRA

 • spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej:
 • zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov,
 •  zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
  • iné právne predpisy súvisiace s týmto účelom.
 • fyzické osoba – odosielatelia a adresáti korešpondencie,
 • iné spolupracujúce osoby a ďalšie subjekty, ktoré sa nachádzajú v korešpondencii
 • bežná korešpondencia – 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol záznam vytvorený,
 • dôležitá korešpondencia – trvalá archivačná lehota
 • lehota uplynie podľa toho ktorá zo situácii nastane skôr
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, poštové služby, vymáhanie pohľadávok, IT podpora, externí audítori, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

6.

EVIDENCIA A VYBAVENIE REKLAMÁCIÍ A SŤAŽNOSTÍ

 • spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej:
  • zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  •  zo zákona č. 391/2005 z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • iné právne predpisy súvisiace s týmto účelom.
 • reklamujúce osoby
 • 10 rokov po ukončení reklamácie
 • Slovenská obchodná inšpekcia,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, IT podpora, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

7.

MARKETING

(pozn. zasielanie informačných noviniek /newletter/, akciových ponúk, informácie o nových produktoch a službách, informovanie sa môže uskutočniť e-mailom, poštou, telefonicky)

  • spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby
 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • zamestnanci obchodného partnera,
 • kupujúci
 • 3 roky odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo
 • ak sa osoba neodhlási z odberu zasielania marketingovej ponuky,
 • lehota uplynie podľa toho ktorá zo situácii nastane skôr
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, poštové služby, IT podpora, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

8.

DODANIE ZÁSIELOK

 • spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,
 • Oprávnený záujem: Spoločnosť má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje za účelom dodania zásielok a ich odovzdanie adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi zásielok a vedenia s tým súvisiacej evidencie pre riadny a efektívny výkon tejto činnosti.
 • adresát zásielky,
 • oprávnený prijímateľ zásielky,
 • odosielateľ zásielky
 • 3 roky nasledujúce po roku odo dňa doručenia zásielky
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, poštové služby, IT podpora, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

9.

UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA GDPR

 • spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej:

z Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb
 • 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená
 • subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom (napr. právne služby, vymáhanie pohľadávok, IT podpora, externí audítori, odborní konzultanti a poradcovia, kt. sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, a pod.),
 • iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje vyplývajúce z legislatívnych predpisov

Pozn. Vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov boli vyňaté zo Záznamov o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

 1. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované (individuálne) spracúvanie osobných údajov, vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre Dotknutú osobu právne účinky alebo by Dotknutú osobu významne ovplyvňovalo z hľadiska jej práv a slobôd.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu realizácie vzájomného zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

V prípade ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, tak po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas.

Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú (pozn. doba uchovávania je uvedená vyššie pri jednotlivých účeloch v tabuľke). Prevádzkovateľ deklaruje, že stanovená doba uchovávania osobných údajov rešpektuje a vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Práva dotknutých osôb možno označiť ako základný fundament vyplývajúci z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom [čl. 15 Nariadenia]

Máte právo získať potvrdenie zo strany prevádzkovateľa obsahujúce informácie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje. V prípade, že prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu:

 • účely spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • kategórie príjemcov osobných údajov,
 • doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, a 
 • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údaje získal.

Ďalej máte právo na poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov, je však potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán vrátane iných osôb, ktoré prevádzkovateľovi poskytli osobné údaje, nemôžu však týmto byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám prevádzkovateľ nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie [čl. 16 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov alebo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, ktoré o Vás prevádzkovateľ vedie. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) [čl. 17 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti požiadať bez zbytočného odkladu o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, v prípade ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (t. j. namietanie proti oprávnenému alebo verejného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (t. j. priamy marketing);
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 odseku 1 Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania [čl. 18 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov na obmedzenie ich spracúvania (t. j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi prevádzkovateľ nemôže vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
 • ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (t. j. oprávnený alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V prípade, že by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 • len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov [čl. 20 Nariadenia]

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od prevádzkovateľa požadovať, aby Vaše osobné údaje preniesla k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky).

Právo namietať [čl. 21 Nariadenia]

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), zaslaním písomnej žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu info@najzahradnedomceky.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle prevádzkovateľa.

Po doručení námietky Vaše osobné údaje prevádzkovateľ zlikviduje, s výnimkou, ak nastanú tieto dve situácie:

 • prevádzkovateľ preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • prevádzkovateľ preukáže, že Vaše osobné údaje potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ak Vaše osobné údaje používa aj na iné účely, o ktorých Vás osobitne informovala, s výnimkami danými v osobitných zákonoch, proti ktorému ste podali Vaše námietky.

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [čl. 22 Nariadenia]

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Hore uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľ,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu [čl. 7 Nariadenia]

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na právnom základe Vášho udeleného súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať za rovnakých podmienok akým bol súhlas udelený. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:

 • e-mailom na info@najzahradnedomceky.sk,
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu [čl. 77 Nariadenia]

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 4826/12

820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

Uplatnenie Vašich práv [čl. 12 Nariadenia]

Prevádzkovateľ poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, za predpokladu že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie prevádzkovateľa nie je povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ tak predchádza k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:

 • osobne v sídle prevádzkovateľa,
 • poštou.

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade ak bude Vaša žiadosť neúplná, prevádzkovateľ Vás bude kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti. 

Prevádzkovateľ má na vybavenie Vašej žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti podľa zmien v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke https://www.najzahradnedomceky.sk/ V prípade ak príde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, a to v spôsobe spracovania osobných údajov, Prevádzkovateľ informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien viditeľne zverejní upozornenie. 

Zároveň Vás ubezpečujeme, že k osobným údajom dotknutých osôb pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, v súlade s platnými právnymi predpismi a s využitím dostupnej technickej ochrany.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu info@najzahradnedomceky.sk.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné ku dňu 01.04.2023.

ZD Corporation s.r.o. Sídlo: SNP 16/12, 900 91 Limbach, Slovenská republika IČO: 53 008 316, DIČ: 2121215569, IČ DPH: SK2121215569 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 149555/B