Pon - Pia 09:00 - 17:00

Sob - Ned Zatvorené

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti ZD Corporation s. r. o., so sídlom SNP 16/12, 900 91 Limbach, Slovenská republika, IČO: 53 008 316, DIČ: 2121215569, IČ DPH: SK2121215569, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 149555/B, e-mail: info@najzahradnedomceky.sk, telefón: + 421 948 480 157 (ďalej aj „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vniknuté na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej aj „kúpna zmluva“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.najzahradnedomceky.sk (ďalej aj „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej aj „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, kedy subjekt, ktorý má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je v postavení spotrebiteľa, ako aj na prípady, ak koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ resp. koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa kúpna zmluva príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.3 Ustanovenie odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

1.5 Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne meniť, či doplňovať. Zmenu obchodných podmienok oznámi predávajúci užívateľovi prostredníctvom internetového obchodu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu užívateľa zadanú do databázy internetového obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6 Definícia niektorých základných pojmov v obchodných podmienkach:

a) „internetový obchod“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti internet prostredníctvom webovej stránky, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru, resp. služby užívateľom;

b)„spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci ako dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

c) „spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

d) „kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

e) „uzatvorenie kúpnej zmluvy“ – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu a to záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

f) „nákupný košík“ znamená časť internetového obchodu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí internetového obchodu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, resp. služby/alebo zmenou množstva vybraného tovaru, resp. služby.

g) „užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva internetový obchod.

h) „tovar“ znamená vec ponúkanú predávajúcim k predaju užívateľovi prostredníctvom internetového obchodu.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Kupujúci môže uskutočňovať objednávanie tovaru z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Kupujúci berie na vedomie, že webová stránka nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.4 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.5 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s kupujúcim za individuálne dohodnutých podmienok.

2.6 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

– objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

– spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

(ďalej aj ako „objednávka“).

2.7 Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na príslušnú ikonu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú  v objednávke (ďalej len „info@najzahradnedomceky.sk„).

2.8 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, emailom či telefonicky).

2.9 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 

2.10 Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj také právne konanie predávajúceho, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim podľa tohto bodu obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal.

2.11 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci má právo zvoliť si z možností platby zobrazených kupujúcemu v užívateľskom prostredí internetového obchodu pri vytváraní objednávky spôsob zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– v hotovosti alebo bezhotovostne pri osobnom odbere tovaru v prevádzke predávajúceho na adrese BUDE DOPLNENÉ; hotovostnú platbu je možné vykonať len v prípade, ak podľa právneho poriadku Slovenskej republiky možno platbu vykonať v danej výške v hotovosti;

– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. (IBAN): SK69 8330 0000 0021 0182 7831 vedený vo Fio banke, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“).

3.2. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí internetového obchodu.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný tovar kupujúcim.

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6 Predávajúci je oprávnený podmieňovať dodanie tovaru kupujúcemu uhradením celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním alebo dodaním tovaru kupujúcemu. 

3.7 Predávajúci má právo poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je pri konkrétnej zľave uvedené výslovne inak.

3.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.9 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru predávajúcemu.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar užívateľovi v lehote 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy a zaplatenie jeho ceny v celom rozsahu. 

4.2 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.3 Predávajúci dodá tovar na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Dodaním tovaru sa rozumie jeho odovzdanie kupujúcemu bezprostredne po vykládke tovaru z auta. Vykládka tovaru a jeho odovzdanie kupujúcemu sa vykoná priamo na ceste so spevneným povrchom vhodným pre jazdu auta, ktorá je v bezprostrednej blízkosti adresy uvedenej kupujúcim pre dodanie tovaru. V prípade, že samotný vodič auta posúdi nezjazdnosť cesty k miestu vykládky (napríklad z dôvodu premočeného alebo zamrznutého povrchu, alebo z dôvodu priúzkej cesty a pod.), za miesto vykládky a odovzdania tovaru kupujúcemu sa považuje miesto vhodné pre vykládku tovaru podľa posúdenia vodiča auta, ktoré je najbližšie k adrese uvedenej kupujúcim v objednávke. 

4.4 Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní v deň, ktorý mu oznámi predávajúci. Prevzatím tovaru sa rozumie jeho prevzatie kupujúcim po vykládke z auta. Ak nie je dohodnuté inak, záhradný domček sa dodáva nezmontovaný (dodávajú sa jeho jednotlivé dielce). Predávajúci nie je povinný dodať tovar (napr. záhradný domček) na miesto jeho montáže, prípade iné miesto požadované kupujúcim, uvedené je povinný zaobstarať na vlastné náklady kupujúci,  ibaže sa zmluvné strany výslovne dohodli inak. 

4.5 V prípade, že je z dôvodov iných ako na strane predávajúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo na iné miesto alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, doručovaním na iné miesto, alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.6 V prípade, ak sa kupujúci nedostaví na prevzatie tovaru alebo ho odmietne prevziať bez existencie právne relevantného dôvodu, považuje sa tovar za riadne odovzdaný kupujúcemu v deň, kedy malo dôjsť k jeho odovzdaniu a prevzatiu kupujúcim, pokiaľ predávajúci neurčí inak. 

4.7 V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.8 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať tovar a v prípade zistenia akýchkoľvek vád túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi. Kupujúci svojím podpisom na dodacom liste potvrdzuje riadne dodanie tovaru bez akýchkoľvek vád a prevzatie tovaru (jeho jednotlivých častí). 

4.9 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

4.10 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na osobu, ktorá nie je spotrebiteľom, momentom doručenia tovaru k jej rukám.

4.11 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

4.12 Ak predmetom záväzku predávajúceho je aj montáž záhradného domčeka, predávajúci vykoná jeho zmontovanie v súlade s montážnym plánom na mieste určenom kupujúcim. Ak nie je dohodnuté inak, montáž záhradného domčeka predávajúcim nezahŕňa povinnosť predávajúceho i/ preniesť jednotlivé dielce záhradného domčeka z miesta ich vykládky na miesto montáže, ii/ pripraviť miesto montáže a terén do stavu potrebného na riadne vykonanie montáže,  iii/ vyčistiť miesto montáže po vykonaní montáže napr. od pilín, odpadu a pod.  

4.13 Kupujúci je povinný zaobstarať na vlastné náklady prívod elektrickej energie priamo na miesto montáže záhradného domčeka a taktiež znáša náklady za prívod elektrickej energie spotrebovanej predávajúcim pri montáži záhradného domčeka.  V prípade, že nie je možné zaobstarať prívod elektrickej energie priamo na mieste montáže záhradného domčeka, kupujúci je povinný na to predávajúceho vopred písomne alebo telefonicky upozorniť (najneskôr 3 dni pred dohodnutým termínom montáže).

4.14 Kupujúci berie na vedomie, že predmetom záväzku predávajúceho nie je:

a) zaobstaranie akýchkoľvek rozhodnutí alebo povolení orgánov verejnej moci, potrebných na vykonanie montáže záhradného domčeka; uvedené rozhodnutia / povolenia je povinný zaobstarať riadne a včas kupujúci; v prípade, ak bude predávajúcemu uložená akákoľvek sankcia orgánom verejnej moci z dôvodu absencie akýchkoľvek rozhodnutí alebo povolení orgánov verejnej moci, potrebných na vykonanie montáže záhradného domčeka, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu sumu vo výške takto uloženej sankcie. 

b) posúdenie, či miesto, na ktorom požaduje kupujúci vykonať montáž záhradného domčeka, je  vhodné a spôsobilé na vykonanie montáže;  predávajúci nenesie zodpovednosť za vady záhradného domčeka a jeho montáže, ako aj za akékoľvek iné následky, ktoré boli spôsobené akýmikoľvek vlastnosťami alebo parametrami miesta, na ktorom bola vykonaná montáž záhradného domčeka (napr. z dôvodu nerovnosti terénu, presakovania vlhkosti, či nezabezpečenia odvedenia vody z daného miesta a pod.). 

4.15 Ak nie je dohodnuté inak, záhradný domček má nasledovné parametre:

▪ impregnácia je na každej doske na kažom reze (ochrana dreva proti znehodnoteniu drevokaznými hubami a hmyzom v exteriéroch a interiéroch)

▪ farba/lazúra je len z exteriérovej časti (okrem rámu podlahy a podlahy)

▪ hrúbka profilu stien – hrúbka strešných panelov:

 • hrúbka steny profil 15 mm – hrúbka strešných panelov 15mm 
 • hrúbka steny profil 19 mm – hrúbka strešných panelov 19 mm 
 • hrúbka steny profil 25 mm – hrúbka strešných panelov 19 mm 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU 

5.1 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ,  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorá bola uzavretá prostredníctvom internetového obchodu, bez udania dôvodu v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: 

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. 

5.5 Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci  znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, s výnimkou prípadu ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.6 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal na predávajúcim určenú adresu.

5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

  1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy aj vyplnením formulára, ktorý je prílohou č. 1 týchto obchodných podmienok, a jeho odoslaním na adresu sídla predávajúceho alebo na email adresu info@najzahradnedomceky.sk 
  2. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
  3. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť nepoškodený. 
  4. Kupujúci má právo v rámci lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu (t.j. 14 dní od prevzatia tovaru) prevzatý tovar vyskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v tzv. klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.
  5. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  7. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bolo dodanie záhradného domčeka, len prípade, že diely záhradného domčeka neboli svojpomocne zmontované a neboli znehodnotené kupujúcim.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, Záruka a Reklamácia

6.1 Zodpovednosť predávajúceho za vady dodaného tovaru sa riadi:

a) v prípade kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako spotrebiteľ, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

b)  v prípade kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6.2 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 kalendárnych mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

6.3 Predávajúci nezodpovedá za vady a záruka sa nevzťahuje na vady

a) pre ktoré bol tovar predaný za nižšiu cenu, a tiež nezodpovedá za vady spôsobené v dôsledku uvedených vád, 

b) spôsobené opotrebením tovaru jeho užívaním alebo ak vada je dôsledkom opotrebenia materiálu v dôsledku užívania tovaru, z ktorého je tovar, 

c) použitého tovaru zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, 

d) o ktorých kupujúci pri prevzatí tovaru vedel alebo ich mohol zistiť pri vykonaní obhliadky tovaru,

e) spôsobené kupujúcim alebo inou treťou osobou, inou ako predávajúci alebo osoby, ktoré použil predávajúci pri plnení jeho záväzkov z kúpnej zmluvy, 

f) spôsobené neodbornou montážou tovaru alebo nesprávnym uvedením tovaru do prevádzky, 

g) spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom tovaru alebo rozpore so sprievodnou dokumentáciou k tovaru alebo nedodržaním pravidiel údržby o tovar uvedených v sprievodnej dokumentácii k tovaru.

6.4 Kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho na adrese jeho sídla (SNP 16/12, 90091 Limbach, Slovenská republika) alebo elektronickou poštou na adrese – info@najzahradnedomceky.sk

6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

7. Sťažnosti

7.1 Vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@najzahradnedomceky.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

7.2 Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy info@najzahradnedomceky.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsať) dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 ZoARS. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 ZoARS.

7.3 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

7.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. OCHRANA OSOBNýCH ÚDAJOV

8.1 Predávajúci zaobchádza s osobnými údajmi kupujúcich zodpovedne. Bližšie  informácie o tom, ako predávajúci nakladá s osobnými údajmi zákazníkov a kupujúcich, o spôsobe kontaktovania a o ďalších dôležitých informáciách sa dozviete na našej internetovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. 

8.2 Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov. 

9. UŽÍVANIE INTERNETOVÉHO OBCHODU

9.1 Prevádzkovateľ má právo zmeniť internetový obchod, jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

9.2 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť internetového obchodu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy internetového obchodu.

9.3 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní internetového obchodu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a EÚ. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti užívateľa prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

10. DORUČOVANIE

10.1 Oznámenie na základe kúpnej zmluvy musí byť doručené poštou formou doporučeného listu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Ak nie je uvedené inak, oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené okamihom ich dodania prostredníctvom pošty.

10.2 Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe alebo ktoré sa vrátilo odosielateľovi ako nedoručiteľné.

10.3 Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu, ktorej obsahom nie je právny úkon, vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva, ako aj prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s nimi,  sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

11.2 Ak by nastala situácia, že by v prípade kúpnej zmluvy došlo ku stretu rôznych právnych poriadkov, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva, ktoré by v prípade absencie voľby bolo rozhodným. 

11.3 Všetky spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiace, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Miestne príslušný súd bude určený podľa sídla predávajúceho, ak príslušná právna úprava, ktorá sa vzťahuje na uzavretú kúpnu zmluvu, umožňuje určenie miestnej príslušnosti súdu dohodou. 

11.4 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

11.5 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

11.6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 11.04.2023 a rušia predchádzajúce znenie všeobecných obchodných podmienok, pričom sú k dispozícii v sídle predávajúceho.

11.7 Prílohu č. 1 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom bez udania dôvodu.

odstupenie_od_zmluvy_formular